Aktualita
1. 4. 2021
Výrobníky ledu BREMA

***Garance nejnižší ceny na internetu***

Pokud na jiných internetových stránkách naleznete stejný výrobník ledu zn. BREMA s nižší cenou, tak dodržíme cenu, kterou jste nalezli na konkurenčních stránkách + Vám zdarma věnujeme láhev kvalitního vína.


Více...
Hlavní strana >> Monitoring

Monitoring

Centrální monitorovací systém

MRAZÍK

Co je systém MRAZÍK a k čemu slouží

Systém MRAZÍK se skládá z řídícího počítače PC s operačním systémem Windows a souboru elektronických zařízení, umožňujících nepřetržité centrální nebo distribuované sledování a archivaci fyzikálních veličin jako např. teplot, vlhkosti, kyselosti, rychlosti otáčení (centrifugy), hmotnosti (elektronické váhy) apod.
Blokové svchéma systému
MRAZÍK umožňuje v reálném čase (on-line) sledovat teplotu nebo jinou veličinu (vlhkost) ve skladovacích prostorách. Velice výhodné je například tzv. „monitorování" stavu otevřených dveří pomocí připojení dveřních kontaktů (snadno se odůvodňují případné odchylky od ustálených hodnot, systém Vás upozorní v případě nesprávně zavřených dveří u lednice). Rovněž lze v souladu se snahou o opravdu komplexní řešení celé problematiky monitorování veličin, zejména teplot (zdravotnictví, sklady potravin atd.) s ohledem na budoucí stále se zpřísňující požadavky.

Systém umožňuje dále sledovat stav nesprávně zavřených dveří, nebo vzdálené zapínání a vypínání monitoringu často zapínaného a vypínaného objektu bez zásahu obsluhy (např. termostat, lednice vzdálené od řídícího počítače, elektronické váhy atd..) MRAZÍK rovněž umožňuje automatické odpojení lednice, pokud například klesne teplota pod tzv. havarijní mez (např pod +1°C), kdy již bezprostředně hrozí poškození krve například z důvodu poruchy regulátoru lednice.

Obecně lze říci, že pomocí tohoto systému lze měřit téměř libovolnou jinou fyzikální veličinu.
Systém umí pracovat ve stávající počítačové síti. V tomto režimu umožňuje sledovat měřené hodnoty z libovolného počítače zapojeného do počítačové sítě. Toto řešení mimo jiné také umožňuje libovolně sdružovat a rozdělovat například různé úseky nebo oddělení v rámci nemocnice. Tato verze systému také umožňuje instalaci centrálního dispečerského pracoviště.
Jako kabelových
rozvodů (mezi převodníky) je možno použít například i strukturovanou kabeláž.
Územní rozlehlost systému a počet čidel není prakticky omezen.

Ve snaze o zajištění komplexních služeb a s ohledem na velmi kvalitní měřící techniku, kterou je firma vybavena se snažíme o zajištění komplexních služeb spojených s měřením na transfúzních stanicích, v lékárnách, gastronomických provozech, řeznictvích atd… Z tohoto důvodu současně nabízíme pravidelné validace a instalační validace lednic, mrazících boxů, komorových lednic a zmrazovačů plazmy.
Celý systém „MRAZÍK“ je sofistikovaný otevřený systém centralizovaného měření fyzikálních veličin – tzn., že pro vývojové oddělení systému „MRAZÍK“ není problém přizpůsobit celý systém / či jeho část jakémukoliv požadavku zákazníka. Zejména se jedná o export a distribuované předávání systémových dat do jiných nadřízených databázových či informačních systémů – zejména: Siemens, systémy norem ISO, OHSAS, HACCP… atd., které má již zákazník instalovány.
Celý systém tedy může on-line komunikovat s jinými informačními systémy, podmínkou je dohoda na komunikačním rozhraní.
mrazik4.jpg


Referenční seznam zdravotnických zařízení, kde je systém „MRAZÍK“ používán:
- Transfúzní oddělení Nemocnice Pardubice
- Transfúzní oddělení Baťovy nemocnice Zlín
- Transfúzní oddělení NsP Nový Jičín
- Lékárna Masarykova onkologiclého ústavu
v Brně
- Hematologické oddělení Úrazové nemocnice Brno
- Transfúzní oddělení Trutnov
- Ústavní lékárna FN Olomouc
- Transfúzní oddělení nemocnice Louny
- Transfúzní oddělení nemocnice Třinec
- Transfúzní oddělení nemocnice Znojmo
Stručná charakteristika systému MRAZÍK
 • Systém je navržen pro centrální monitorování a archivaci teplot a vlhkostí.
 • Každý objekt je přehledně graficky zobrazen na monitoru v podobě měřícího přístroje s jasně vyznačeným tolerančním polem.
 • Možnost připojení dveřních kontaktů pro sledování otevírání lednic. Po zvolené době možnost vyvolat hlasový výstup, který oznámí, že příslušná lednice je neúměrně dlouho otevřena.
 • Možnost připojení výstupních zařízení – hlasový výstup (reproduktory) v kombinaci akustická siréna (oblíbená zejména jako druhý stupeň signalizace). V případě havárie (aktivace 2. stupně signalizace) možnost například odpojení lednice od sítě (např. poklesne-li teplota ve skladu krve pod přípustnou mez.)
 • Dvouúrovňová signalizace
 • Výrazná signalizace na monitoru počítače, podporovaná hlasovým výstupem (první stupeň signalizace) z reproduktoru pomocí něhož je řečeno, ve kterém objektu došlo k vybočení teplot z požadovaných mezí
 • Ještě výraznější druhý (opravdu poplachový) stupeň signalizace realizovaný například houkající sirénou, samozřejmě volitelně pro jednotlivé objekty samostatně.
 • Možnost připojení například modemu nebo hlasového komunikátoru, který může informovat pomocí telefonu na vzdálená pracoviště nebo např. domů.
 • Většina činností prováděných se systémem se zaznamenává do výpisu provozu systému a lze je provádět pouze na základě identifikace obsluhy pomocí hesla a příslušného práva. Např. vypnutí monitoringu vybrané lednice (odmrazování, porucha), vypnutí celého systému, zapnutí celého systému, pravidelná kontrola systému (lze nastavit její připomínání pomocí reproduktoru), spuštěné alarmy atd.
 • Přímo v systému jsou uloženy a k dispozici informace o pravidelně prováděných validacích jednotlivých lednic i celého systému.
 • Přímo v systému jsou uloženy a k dispozici informace o veškerých úpravách a změnách prováděných v systému
 • Jednotlivé teploty měřených veličin je možné sledovat na jakémkoliv počítači v rámci počítačové sítě
 • Firma je autorem celého systému – možnost libovolných úprav, případně předávání zaznamenaných dat např. do informačního systému.
 • Možnost nastavení automatického zálohování
 • Možnost vzdálené správy.
 • Všechna naměřená data okamžitě kdykoliv k dispozici přímo z programu bez nutnosti dodatečné manipulace se soubory ve formě grafického výstupu nebo klasické tiskové sestavy
 • Program je vyvíjen jedním z nejmodernějších vývojových prostředí – Delphi – záruka možnosti dalšího rozvoje zejména s ohledem na možnosti komunikace s okolním prostředím (např. Internet, možnost přeportování na vysoce výkonné SQL servery)
 • Systém je již 13 let používán zejména ve zdravotnictví (transfúzní stanice, lékárny) kde úspěšně prochází mnoha kontrolami SÚKL-u.


Popis realizace a technického řešení:
Systém MRAZÍK umožňuje pomocí soustavy čidel a převodníků napojených na centrální počítač (dle přání i na několik počítačů) nepřetržité sledování, vyhodnocování a archivaci měřených veličin. Naměřené veličiny lze okamžitě i zpětně vyhodnocovat buďto přímo na monitoru řídícího počítače nebo formou tištěných sestav a grafů. Nejsrozumitelnější způsob vyhodnocování okamžitého stavu měřených veličin  je například pomocí hlasového výstupu počítače. Ten vás upozorní přímo, ve kterém objektu (lednici) byla naměřena nevyhovující hodnota nebo kde zůstaly delší dobu otevřeny dveře. Reproduktory (budou-li použity) mohou být umístěny na libovolných místech a takto mohou informovat obsluhu o případných nevyhovujících naměřených veličinách. Obsluha tak nemusí chodit k počítači, aby zjistila, ve které lednici byla naměřena nevyhovující teplota. Nastavení těchto alarmových hlášení lze parametricky nastavovat.
Do systému lze zapojit i jakoukoliv jinou signalizaci, např. optickou signalizaci, sirénu, modem, který může případné poruchové stavy hlásit telefonicky na libovolné místo (například tam, kde nejsou 24-ti hodinové služby). Velice výhodné je také využít tento
modem k dálkové správě systému (urychlí se případná oprava systému a ušetří případné cestovní výlohy).
Nově (od verze 5.0) lze také sledovat teplotu Velice zajímavou vlastností systému „MRAZÍK“ je také možnost sledovat teploty z kteréhokoliv počítače v rámci počítačové sítě. Jedinou podmínkou k tomu je fungující počítačová síť.
Jedná se o tzv. „otevřený“ systém přizpůsobivý nejrůznějším požadavkům a velice lehce rozšiřitelný. Může pracovat v síťovém prostředí a centrálně monitorovat, vyhodnocovat a archivovat i několik odlehlých budov současně (například dnes již požadované napojení a monitorování lékáren).
MRAZÍK je již řadu let používán ve zdravotnictví, zejména na transfúzních stanicích ke sledování teplot v lednicích s uskladněnou krví a krevní plazmou kde již úspěšně prošel mnoha kontrolami SÚKL-u.
mrazik2.jpg
Měřící čidla a jejich počet

Každá měřená lednice (soustava) musí být opatřena (jedním nebo více) teplotním čidlem. Vyhovující počet měřících čidel v každé lednici by měl záviset na několika parametrech lednice (boxu) s ohledem na požadavky zadavatele. Jedním z hlavních kritérií na počet čidel umístěných v jedné lednici bývají požadavky na sledování teplotní homogenity prostředí. Tu ovlivňuje obvykle velikost lednice, její mechanická konstrukce (mrazící box, stojanová lednice s předními dveřmi, mrazící pult s horním odklápěcím víkem atd…). Velmi významnou roli hrají police ve stojanových lednicích, dále výkonnost použitého chladícího agregátu, účinnost případného nuceného oběhu vzduchu v měřeném prostoru. S ohledem na všechny tyto skutečnosti požadují některé kontrolní orgány (např. SÚKL nebo HACCP) při svých kontrolách předložit tzv. Instalační validaci všech měřených objektů. Teprve po provedení této validace, lze doporučit přesný počet čidel v každém měřeném objektu. Firma má s touto činností poměrně bohaté zkušenosti a kvalitní proměřovací techniku.
K měření teplot v systému MRAZÍK lze použít mnoho různých typů čidel využívajících nejrůznějších fyzikálních principů od velmi rychlých termočlánků až po relativně pomalá odporová čidla. Typy použitých čidel záleží zejména na požadované přesnosti měření a na rozsahu teplot, pro které je měřící soustava navržena.
Počet a typy čidel navržených pro každou lednici vycházejí  z mnohaletých zkušeností s měřením teplot v různých uzavřených prostorách a zejména z instalační validace.
mrazik3.jpg
mrazik5.jpg